شرکت فرانگران توسعه سلامت زیست ایرانیان

خانم زهره صابری
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی کشاورزی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت فرانگران
مدیر ارشد بازرگانی شرکت نگین صدف
مدیر فروش و مشاور بازاریابی
شرکت نگین صدف توس

اقای محمد جواد هادیون
کارشناس حسابداری
ریاست هیات مدیره شرکت فرانگران
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نگین صدف توس
اقای مجید یزدیانی
کارشناس حقوق
نایب رییس هیات مدیره شرکت فرانگران

شرکت فرانگران توسعه سلامت زیست ایرانیان با هدف ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست با رویکرد استفاده از ابزارهای نوین و نرم افزارهای هوشمند و همچنین شبکه های اجتماعی ایده فن آورانه سمپ (سامانه مدیریت پسماند) با نام تجاری زیما ( به معنی مادر زمین و حفظ زمین ) را در پارک علم و فن آوری و همچنین سازمان مالکیت صنعتی ثبت نموده است. این ایده که مورد توجه خاص معاونت علمی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر ستاری نیز واقع گردیده است، شامل فرهنگ سازی و مشارکت مردم در تفکیک زباله از مبدا می باشد.